Skip to main content

Algemene voorwaarden SUSC

1. Begripsbepaling
1.1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van SUSC.
1.2. SUSC: SUSC B.V. KvK nr. 90373960. Contactgegevens: Wegastraat 29, 2516 AN Den Haag, Nederland website: www.susc.nl, email: info@SUSC.nl
1.3. Consultancy: adviseringsprogramma’s binnen een organisatie of aan een individu.
1.4. Deelnemer: degene die aan een training van SUSC deelneemt.
1.5. In-company training: een maatwerktraining die SUSC exclusief organiseert voor één of meer Opdrachtgevers.
1.6. Opdrachtgever: de partij (particulier of organisatie) die een overeenkomst (wil) sluit(en) met SUSC.
1.7. Training: een training waaraan deelgenomen kan worden door middel van open inschrijving of via in-company.
1.8. Offerte: ieder aanbod van SUSC tot het sluiten van een Overeenkomst, al dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
1.9. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen SUSC en een Opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
1.11. Partijen: SUSC en Opdrachtgever tezamen.
1.12. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

 

2. Toepasselijkheid
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst.
2.2. Van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk rechtsgeldig worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde Algemene Voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) Offerte en de (gesloten) Overeenkomst wanneer Opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van die gewijzigde Algemene Voorwaarden ter zake de toepassing daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij SUSC.

3. Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1. De Offertes zijn vrijblijvend en 30 kalenderdagen geldig.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van SUSC.
3.3. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen SUSC en Opdrachtgever. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 BW is uitgesloten.
3.4. Eventuele van de Offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen, na de totstandkoming van de Overeenkomst, binden SUSC slechts indien deze door SUSC schriftelijk zijn bevestigd.
3.5. Deelnemers, zijnde consumenten, die de training boeken (zowel als ze zelf de training betalen, danwel de werkgever/het bedrijf de training betaalt) hebben een bedenktermijn van 14 dagen. Dit geldt niet indien een bedrijf de training boekt.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. Met SUSC gesloten Overeenkomsten leiden voor SUSC tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. SUSC zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen als bedoeld in artikel 7:401 BW.
4.2. Door Opdrachtgever genoemde termijnen of tussen SUSC en Opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden SUSC dus niet.
4.3. SUSC is gerechtigd (delen van) de Overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. Als SUSC voor de uitvoering van een met SUSC gesloten overeenkomst derden inschakelt, is SUSC gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren.

5. Vertrouwelijkheid
5.1. SUSC, haar medewerkers en/of door SUSC ingeschakelde derden zullen de door de Opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen
6.1. Alle door SUSC genoemde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. Arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.susc.nl.
6.2. SUSC kan tussentijds optredende kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen, en belastingen) die gaan spelen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever doorberekenen.
6.3. Indien de Opdrachtgever particulier is, en de in lid 2 bedoelde kostenverhogende factoren leiden tot een wijzing van de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden

7. Facturering en betaling
7.1. SUSC factureert na totstandkoming van de Overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal aan SUSC verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting voldoen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, echter altijd uiterlijk voor aanvang van de training.
7.3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Naast de wettelijke (handels)rente is Opdrachtgever in dit geval ook incassokosten verschuldigd, ter hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag.
7.4 Eventuele restitutie van trainingsbedragen vindt plaats binnen 14 dagen.

8. Verplaatsing of annuleringen door SUSC
8.1. SUSC is gerechtigd zonder opgave van reden een trainingsdag (zowel open-inschrijvingstraining als in-company training) te verplaatsen naar een andere datum. In het geval van een open-inschrijvingstraining heeft de Opdrachtgever het recht de verplaatste trainingsdag zonder kosten te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan SUSC betaalde prijs voor de geannuleerde trainingsdag. De verplaatsing van een in-company training of consultancy-werkzaamheden binnen een periode van 1 maand zal niet leiden tot een recht voor de Opdrachtgever om zonder kosten te annuleren. Beide partijen zullen een nieuwe tijdsperiode overeenkomen.
8.2. SUSC is gerechtigd een training of consultancy traject te annuleren, in welk geval de Opdrachtgever het recht heeft op terugbetaling van de aan SUSC betaalde prijs voor de geannuleerde trainingsdag of consultancy.

9. Annuleringen door Opdrachtgever

Annuleren trainingen

9.1. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst betreffende open-inschrijving training (niet zijnde in-company training) schriftelijk en voor aanvang te annuleren (dit geldt ook inschrijving van een training via de website, ook wel een overeenkomst op afstand genoemd). In geval van een annulering geldt dat SUSC gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen:

  • Tot 6 weken voor de start van de eerste bijeenkomst is annulering kosteloos.
  • Bij annulering tussen 6 weken en 3 weken voor de start van de eerste bijeenkomst bedragen de kosten 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  • Bij annulering binnen 3 weken voor de start van de eerste bijeenkomst bedragen de kosten 100% van het deelnamebedrag.
  • Afwezigheid op de eerste dag zien wij als annulering en bedragen de kosten 100% van het deelnamebedrag.
  • SUSC accepteert vervangende collega’s voor reeds ingeschreven deelnemers, waarbij de Opdrachtgever de prijs aan SUSC verschuldigd blijft.

Annuleren In-company training / Consultancy

9.2. In-company training en consultancy kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In geval van een dergelijke annulering geldt dat SUSC gerechtigd is de volgende kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen: 50% van de prijs, alsmede de daadwerkelijk door SUSC gemaakte kosten (door SUSC te specificeren).

10. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever
10.1. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de dienstverlening de Overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de Opdrachtgever aan SUSC betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de Opdrachtgever na aanvang van de dienstverlening de Overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van SUSC op Opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid
11.1. In geval aansprakelijkheid van SUSC mocht komen vast te staan, is SUSC slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen.
11.2. SUSC is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade). Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met SUSC gesloten overeenkomst, is SUSC daarnaast niet aansprakelijk voor zaakschade of in het geval een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
11.3. SUSC is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat SUSC bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van SUSC voor directe schade is steeds beperkt tot de prijs van de training of de fee voor Consultancy zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
11.5. Indien de Opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een training, staat de Opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van Opdrachtgever het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SUSC.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door SUSC ter uitvoering van de Overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft SUSC houder (waar mogelijk krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van
deze rechten. Zoals, maar niet beperkt tot de door SUSC ontwikkelde modellen, zoals De Business Case van Sustainability, het Strategisch Duurzame Klantdialoog model en het Sustainable Change model (thinking values practices). De Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens
13.1. SUSC verwerkt de door de Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement.
13.2. De Opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door SUSC.

14. Toepasselijk recht
14.1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2. De  klachten- en geschillenregeling van SUSC is van toepassing op alle Overeenkomsten met SUSC. Deze regeling is beschikbaar op www.susc.nl.

Versie 1.4 – Januari 2024

SUSC Dienstverlening